Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ